សមាសភាពទី១ – គាំទ្រអង្គការផ្នែកស្រូវអង្ករនៅថ្នាក់ជាតិ

 ​"គម្រោងគាំទ្រពាណិជ្ជូនីយកម្មស្រូវ-អង្ករកម្ពុជា"បានគាំទ្រ

  • សហព័ន្ធអ្នកនាំចេញអង្ករកម្ពុជា ពីឆ្នាំ២០១៣ បន្ទាប់មកសហព័ន្ធស្រូវអង្ករ-កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៤។​គម្រោងគាំទ្រពាណិជ្ជូនីយកម្មស្រូវ-អង្ករកម្ពុជាបានចូលរួមបង្កើត សហព័ន្ធស្រូវអង្ករ-កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ជាអាទិ៍ជំរុញឲមានភាពជាតំណាងនៃកសិករនៅក្នុងសហព័ន្ធ។ គម្រោងគាំទ្រពាណិជ្ជូនីយកម្មស្រូវ-អង្ករកម្ពុជា បានផ្តួចផ្តើមក្នុងការរៀបចំទស្សនកិច្ចសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនំាដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី "Intercéréals" អង្គការអន្តរវិជ្ជាេជិវៈផ្នែកគ្រាប់ធញ្ញជាតិ នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។
  • សហព្ធន័អង្គការកសិករបានគាំទ្រ ការបង្កើតសេវាកម្មទៅកាន់សមាជិករបស់គេ និងតួនាទីរបស់គេក្នុងទីផ្សារ។ ហើយនឹងកំពុងពព្រឹងការតស៊ូមតិនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការតំណាងឲកសិករខ្នាតតូចស្របតាមគោលនយោបាតរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្នុងអង្គអន្តរវិជ្ជាេជីវៈក្នុងវិស័យស្រូវ-អង្ករ

 ឯកសារពាក់ព័ន្ធសមាសភាពទី១


login