សមាសភាពទី៤ – ការកែរលម្អធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងការលើកកម្ពស់ឥទានដល់អង្គការកសិករ

សេចក្តីផ្តើម

ធានាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានបង្កើតទ្បើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨។ ដែលមានគោលបំណងចូលរួមផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់វិស័យកសិកម្មនិង ជនបទដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ ក្នុងឆ្នាំ​២០១១ « ភ្នាក់ងារបារាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ » បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីធ្វើកំណែរទម្រង់ដើម្បីកំណត់ការធ្វើឲប្រសើរទ្បើងផ្នែក​គ្រប់គ្រង និតិវិធី និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបម្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គម្រោង SCCRPកំណែរទម្រង់ទៅកាន់ RDB​ពេលអនាគត។


ទន្ទឹមនឹងនេះដែល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញគោលជំហដ៍រឹងមំាុក្នុងការកែលម្អធនាគារអភិវឌ្ឍន៍េជនបទឲមានការផ្លាស់ប្តូគួរអោយកត់សម្គាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនាគារនិងអភិបាលកិច្ច និងការបន្ថែមដើមទុន។ ការគាំទ្របន្ថែមផ្នែកបច្ចេកទេសដោយគម្រោងបានផ្តល់ផ្លែផ្កាក្នុងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុង​ និតិវិធី និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ​ ដែលស្របគ្នាជាមួយស្តង់ដាធនាគារអន្តជាតិ។​ ដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានេះវានឹងបើកទ្វា ការផ្តល់ហរិញ្ញប្បទានថ្មីសម្រាប់ RDB, ហើយនឹងបង្កើតសកម្មភាពឥណទានរបស់ខ្លួនសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម។

ដូចនេះដែរការចូលរួមរបស់អធនាគារអភិវឌ្ឍន៍េជនបទបានពង្រឹងក្នុងរយៈពេលពិឆ្នាំចុងក្រោយ។


ស្របគ្នា និង ការពាក់ពន្ធជាមួយសកម្មភាពផ្សេងទៀតរបស់គម្រោង SCCRP​ដែលផ្តោតលើអង្គការកសិករ ក្នុងការធ្វើជំនួញស្រូវ។ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុថ្មីដែលបានឧទ្ទិសដល់ហិរញ្ញប្បទានអង្គការកសិករលើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើង, មានសុពលភាពនិងចាបើផ្តើមដំណើរការក្នុងឆ្នាំ២០១៦។

 ឯកសារពាក់ព័ន្ធ​សមាសភាពទី៤

Rural development bank and credit to FO


login